Еднократно обслужване и консултации


Услугите са предназначени за физически или юридически лица, с които няма сключен договор за абонаментно счетоводство и включват:

Годишно счетоводно и данъчно приключване

Тази услуга е включена в абонаментното счетоводно обслужване, но може да се ползва и еднократно след изтичане на финансовата година, в случай, че Вие разполагате с оперативен счетоводител, който извършва текущото счетоводно отчитане на фирмената Ви дейност, но не отговаря на критериите за съставител на финансови отчети.
Услугата включва:

  • Извършване на всички необходими счетоводни операции, регламентирани в счетоводното законодателство;
  • Съставяне на Годишен финансов отчет – Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения, съгласно счетоводното законодателство;
  • Изготвяне и подаване на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО/ЗДДФЛ;
  • Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и такси;
  • Изготвяне и подаване на на Годишен статистически отчет в НСИ;
  • Проверка и заверяване на Годишните Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител;
  • Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър към АВ.