Регистрация на фирма от чужденец


Регистрацията на фирма в България от чуждестранни лица – видове:

– Регистрация на фирма от физическо лице от страна в Европейският съюз

– Регистрация на фирма от физическо лице от страна извън съюза

– Регистрация на фирма като съдружниците в новата фирма ще са чуждестранни юридически лица

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице от Европейският съюз ЕООД, ООД

При регистрация на фирма от физическото лице е достатъчно то да носи със себе си лична карта. Данните от нея се записват в документите за регистрацията на фирмата. Документите се изготвят на български и се извършва лицензиран превод на съответния майчин език на чуждестранните лица. Самите документи са идентични с тези, които подготвя български гражданин, който регистрира фирма.

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице от страна извън съюза ЕООД, ООД

При регистрация на фирма от физическото лице от страна извън европейския съюз е достатъчно то да носи със себе си паспорт или лична карта. Данните от нея се записват в документите за регистрацията на фирмата. Документите се изготвят на български и се извършва лицензиран превод на съответния майчин език на чуждестранните лица. Самите документи са идентични с тези, които подготвя български гражданин, който регистрира фирма.

Регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице, от Европейският съюз

При регистрация на фирма от юридическо лице или юридически лица е необходимо:

– актуално състояние от съответният търговски регистър на страната, за чуждестранните фирми, които ще имат дял в българската фирма;

– решение на съдружниците или акционерите на чуждестранните фирми, че ще откриват дружество в България, за което е упълномощено определено лице. Описват се подробно правата на упълномощеното лице – да регистрира фирма, като се подпише по документите, да упълномощава други лица да подадат документите, да открие банкова сметка, да назначи управител.