Труд и работна заплата


ТРЗ услугите са включени в абонаментния план за счетоводно обслужване, но могат да се ползват и самостоятелно.
Обхващат всички необходими процедури по администрирането на персонала, съгласно нормативните изисквания, включително:

 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;
 • Създаване и актуализиране на трудови досиета на работниците или служителите;
 • Регистриране на трудови договори в НАП;
 • Изготвяне на Ведомости за работни заплати;
 • Определяне на задълженията за осигурителни вноски и данъци;
 • Изготвяне на платежни документи за данъци, осигурителни вноски и заплати;
 • Изготвяне на документи при прекратяване на трудовите правоотношения;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Подаване на болнични листи и декларации в НОИ;
 • Подаване на необходимите декларации в НАП;
 • Изготвяне на служебни бележки за доходи, удостоверения за пенсиониране и др.;
 • Изготвяне на вътрешнофирмени документи – графици за отчитане на работното време, график за отпуските и др.;
 • Представителство и съдействие при проверки и ревизии от органите на Инспекция по труда, НОИ;
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми, както и изчисляване на данъчно-осигурителните задължения при извънтрудови правоотношения.