Цени


Абонаментно счетоводно обслужване

Месечната такса за абонаментно счетоводно обслужване се определя индивидуално, но все пак съществуват определени критерии като фирмената дейност и усложняването на счетоводната отчетност поради наличието на допълнителни законови изисквания (регистрация по ДДС, по Закона за акцизите и данъчните складове, задължения по системата Интрастат, необходимостта от консолидация на отчетите или заверките им съгласно Закона за независимия финансов одит и др.), които определят времето и усилията, необходими за пълното и законосъобразно представяне на информацията и съответно цените на счетоводните услуги. Фактор в определянето на степента на сложност е и броят на наетия персонал и търговските обекти, както и наличието на специфични дейности, подлежащи на специално законово регулиране или изискващи по-внимателен подход, количеството входящи и изходяща документация и допълнителни изисквания от страна на клиентите. Определената цена се отнася за пакет счетоводни услуги, осигуряващи пълното взаимодействие с данъчната и осигурителна администрация по отношение дейността на фирмата и включва:

  • Архивиране, класифициране и обработка на първичната документация (фактури, известия, ордери, банкови документи и др.)
  • Изготвяне на всички необходимите документи и декларации за НАП и НОИ – декларации по ДДС, декларации, свързани със социалното и здравно осигуряване, тримесечни декларации за удържаните данъци, справки за изплатените възнаграждения по извънтрудови правоотношения, обработка на болнични листове и всички останали месечни, тримесечни и годишни редовни справки и отчети
  • Изготвяне на банковите документи и изплащане на осигурителни вноски, данъци и други задължения към бюджета (необходимо е наличието на интернет банкиране)
  • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, разчетно-платежни ведомости, рекапитулации, удостоверения за персонала